×
Meniu

Ajutorul social / Ajutorul pentru perioada rece a anului

Ajutorul social și/sau ajutorul pentru perioada rece a anului

De dreptul la ajutor social şi/sau la ajutor pentru perioada rece a anului beneficiază familiile defavorizate în cazul în care toţi membrii adulţi (mai mari de 18 ani) se încadrează în cel puţin una dintre următoarele situaţii:

 •  sunt pensionari;
 •  sunt  persoane încadrate în diferite grade de dizabilitate;
 •  sunt şomeri înregistraţi la agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă şi nu refuză participarea la activitățile de interes comunitar;
 •  se află în perioada dintre săptămîna a 30-a de sarcină şi săptămîna a 12-a după naştere, ori îngrijeşte un copil pînă la vîrsta de 3 ani;
 •  îngrijesc un membru/membri ai familiei care necesită îngrijire din partea unei terțe persoane (conform concluziei medicale consultative al instituției medico-sanitare);
 •  realizează venituri provenite din salarizare, cu timp integral sau parţial, din activitatea de antreprenoriat sau din activităţi legate de folosirea terenurilor agricole din extravilanul localităţilor.

În contextul Legii 133 din 13 iunie 2008 cu privire la ajutorul social, FAMILIE se consideră două sau mai multe persoane care locuiesc în aceeași locuință (indiferent de grad de rudenie) şi se întreţin dintr-un buget comun.

Pentru a beneficia de această prestație, solicitantul  depune o cerere, completată pe suport de hârtie la asistentul social comunitar din localitatea sa cu anexarea următoarelor acte:

 • Copia actului de identitate și certificatelor de naștere a copiilor; (obligatoriu)
 • Adeverința privind componența familiei; (obligatoriu)
 • Copia actului ce confirmă gradul şi termenul dizabilității; (după caz)
 • Certificatul de salariu de la locul de muncă, cu indicarea mărimii salariului net pentru ultima lună. Certificatul trebuie sa fie semnat, ștampilat și să conțină numărul și data eliberării; (după caz)
 • Certificatul confirmativ de la organele abilitate sau copia documentelor ce confirmă dreptul deţinătorului de teren privind terenurile agricole de pe lîngă casă (intravilanul localităţilor), precum şi din extravilanul localităţilor; (obligatori)
 • Certificatul privind tipul de studii pe care le urmează orice membru al familiei cu vîrsta cuprinsă între 18 ani și 23 ani (cu finanţare bugetară sau prin contract, cu frecvență sau cu frecvență redusă), cu indicarea mărimii bursei. Certificatul trebuie să fie semnat, ștampilat și să conțină numărul și data eliberării; (după caz)
 • Copia contractului de arendă a terenurilor şi bunurilor agricole; (după caz)
 • Copia certificatului medical despre confirmarea sarcinii şi termenului acesteia; (după caz)
 • Copia concluziei Consiliului Medical Consultativ al instituției medico-sanitare publice (pentru persoanele care necesită îngrijire); (după caz)
 • Copia certificatului privind plata pensiei alimentare. (după caz)

Ajutorul social şi/sau ajutorul pentru perioada rece a anului se calculează din veniturile totale, curente şi nete obţinute, pentru luna anterioară celei în care a fost depusă cererea. Deţinerea anumitor bunuri mobile şi imobile, utilizarea anumitor servicii, precum şi unele caracteristici ale familiei, de asemenea sunt luate în considerare pentru evaluarea bunăstării familiei.

Solicitantul ajutorului social este obligat să prezinte informaţii complete şi veridice,înaintând actele justificative respective.

Solicitantul ajutorului social are obligaţia să comunice în scris asistentului social orice modificare intervenită în informaţia declarată iniţial în cererea de acordare a ajutorului social, în termen de 10 zile de la data la care a intervenit modificarea.