×
Meniu

Serviciul Adopție

Adopția

Adopţia este un act juridic încuviinţat de instanţa de judecată, care stabileşte între părinţii adoptivi şi copilul adoptat legătura de rudenie. În urma adopţiei între părinţii adoptivi şi copilul adoptat apar drepturi şi obligaţii similare celor dintre părinţi şi copii biologici. După adopţie, încetează legătura de rudenie între copil şi părinţii săi biologici, iar copilul adoptat intră în relaţii de rudenie cu rudele părinţilor adoptivi.

Cine poate adopta un copil?

Adopţia, este permisă numai persoanelor care au capacitate juridică deplină care au împlinit vârsta de 25 de ani şi mai mult decât copiii pe care doresc să îi adopte pot fi părinți adoptivi cu cel puţin 18 ani, dar nu mai mult de 48 de ani. În unele cazuri, instanţa de judecată poate încuviinţa adopţia chiar dacă diferenţa de vârstă între copil şi adoptator este mai mică de 18 ani, dar în nici un caz mai puţin de 16 ani. În cazul unui cuplu, unul dintre soţi trebuie să aibă împlinită vârsta de 25 de ani sau să nu aibă mai mult de 48 ani decât copiii care sunt adoptați. Căsătoria cuplului trebuie să dureze de cel puţin 3 ani până în momentul depunerii cererii de adopţie.

Nu pot adopta copii persoanele:

 • decăzute din drepturile părinteşti;
 • a căror stare de sănătate nu le permite îndeplinirea corespunzătoare a obligaţiilor şi responsabilităţilor privind creşterea şi educarea copiilor;
 • care se eschivează de la exercitarea obligațiilor părintești, inclusiv de la plata pensiei de întreținere a copiilor biologici;
 • în privința cărora se află în derulare procese judiciare privind decăderea din drepturile părintești sau de la care au fost luați copiii, fără decădere din drepturile părintești;
 • exonerate de la obligațiile de tutore sau de curator din cauza îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor;
 • cei ce au prezentat documente sau informaţii false pentru încuviințarea adopţiei;
 • care au fost condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni intenționate contra vieții și sănătății persoanei; contra libertății, cinstei și demnității persoanei; referitoare în viața sexuală; contra familiei și a copiilor;

De ce acte avem nevoie pentru întocmirea dosarului?

Persoanele ce intenţionează să înfieze unul sau mai mulţi copii urmează să pregătească actele ce urmează a fi anexate la cererea de adopţie, după cum urmează:

 • copia de pe actul de identitate;
 • copia de pe certificatul de naştere;
 • copia de pe certificatul de căsătorie, în cazul adopţiei de către un cuplu căsătorit, sau copia de pe certificatul de divorţ, dacă sunteţi divorţat;
 • certificatul de la locul de muncă privind funcţia deţinută şi suma ce constituie salariul pentru ultimele 12 luni. În cazul când nu sunteţi angajat, urmează să fie prezentată copia de pe declaraţia de venituri depusă la Inspectoratul Fiscal de Stat sau un alt act ce ar putea confirma venitul pentru ultimele 12 luni;
 • copia autentificată de pe actul ce confirmă dreptul său de proprietate sau dreptul de folosinţă asupra unui spaţiu locativ (contractul de vânzare – cumpărare a locuinţei, contractul de închiriere a spaţiului locativ);
 • cazierul judiciar;
 • certificatul medical, în care se confirmă că nu suferă de boli psihice şi de alte maladii ce fac imposibilă îndeplinirea drepturilor şi obligaţiilor părinteşti, eliberat de instituţia medicală de la domiciliu;
 • autobiografia (se scrie în formă liberă şi urmează să includă date cu referire la naşterea solicitantului; date despre părinţii persoanei ce a depus cererea; informaţii cu referire la studiile persoanei, la căsătorie, se indică dacă persoana are copiii din căsătoria care nu este desfăcută, dintr-o altă căsătorie sau din afara căsătoriei; date cu privire la viaţa profesională, locul de muncă, salariul lunar, precum şi alte informaţii care se consideră că ar fi utile la examinarea cererii).

Unde trebuie să se adreseze persoanele care vor să adopte un copil?

Autorităţile competente în domeniul adopţiei, conform art. 5, Legea RM nr. 99 din 28.05.2010, privind regimul juridic al adopţiei în Republica Moldova sunt: Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi secţiile/direcţiile de asistenţă socială şi de protecţie a familiei şi Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului Chişinău. Aici se poate adresa oricine doreşte să adopte un copil.

Cadrul legislativ după care se ghidează Direcţia generală asistență socială Strășeni privind regimul juridic al adopţiei.

Legea nr. 99 /2010, privind regimul juridic al adopţiei.