×
Meniu

Serviciul social „Asistență personală”

 

 Serviciul social ,,Asistență personală

Serviciul social ,,Asistenţa personal” este un serviciu creat în cadrul Direcției generale asistență socială din subordinea

Consiliului raional Strășeni, destinat persoanelor cu dizabilităţi severe care întâmpină dificultăţi în realizarea sarcinilor şi activităţilor cotidiene fără suport din exterior.

Scopul Serviciului este de a oferi asistenţă şi îngrijire copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi severe, în vederea favorizării independenţei şi integrării lor în societate.

Obiectivele Serviciului sînt:

  • oferirea unor servicii de asistenţă şi îngrijire flexibile, centrate pe persoană, care să
  • îmbunătăţească calitatea vieţii şi independenţa persoanelor cu dizabilităţi severe;
  • facilitarea accesului la educaţie şi încadrare în cîmpul muncii;
  • prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi;
  • sprijinirea beneficiarilor să menţină şi să dezvolte relaţii sociale în familie şi comunitate.

 

Serviciul este organizat şi funcţionează în conformitate cu următoarele principii:

 • respectul demnităţii inalienabile a persoanei;
 • autonomia individuală a persoanei cu dizabilităţi, inclusiv libertatea de a face propriile alegeri;
 • participarea şi integrarea deplină şi efectivă în societate;
 • accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilităţi;
 • planificarea individualizată centrată pe persoană;
 • parteneriatul între serviciile sociale;
 • abordarea multidisciplinară a necesităţilor beneficiarului;
 • asigurarea confidenţialităţii informaţiei obţinute pe parcursul prestării Serviciului.

Drepturile beneficiarului:

 •     să fie informat asupra prevederilor legale privind funcţionarea Serviciului;
 •     să selecteze asistentul personal;
 •     să fie consultat cu privire la toate deciziile care îl privesc;
 •     să i se respecte demnitatea umană şi intimitatea personal;
 •     să depună, în condiţiile legislaţiei în vigoare, plîngeri şi reclamanţii în cazul lezării drepturilor sale ce decurg din prevederile prezentului Regulament;
 •     să i se asigure confidenţialitatea informaţiei obţinute în procesul de prestare a serviciului.

Obligaţiile beneficiarului:

 • să comunice prestatorului de Serviciu, în termen de 2 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă, despre orice eveniment de natură să conducă la modificarea sau încetarea dreptului de a i se acorda Serviciul;
 • să colaboreze cu asistentul personal şi cu şeful Serviciului în vederea recuperării, reabilitării şi integrării sociale;
 • să respecte condiţiile acordului semnat cu prestatorul de Serviciu.

Admiterea beneficiarului în Serviciu

Pentru a solicita admiterea în Serviciu, persoana cu dizabilităţi sau, după caz, reprezentantul său legal depune o cerere scrisă Direcția general asistență social Strășeni.

La cerere se anexează următoarele acte:

 • copia de pe documentul de identitate al solicitantului şi, după caz, al reprezentantului său legal
 • copia de pe certificatul de dizabilitate;
 • copia de pe hotărîrea judecătorească şi de pe decizia administraţiei publice locale de instituire a tutelei, în cazul în care beneficiarul a fost declarat incapabil.
 • Cererea se înregistrează în registrul de solicitări.